Pravila privatnosti

Opće informacije

Voditelj obrade osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju u sklopu mrežne stranice https://svejeok (dalje u tekstu: svejeok.hr) je Grad Rijeka sa sjedištem na adresi Korzo 16, 51000 Rijeka. Grad Rijeka poštuje sva načela zaštite osobnih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka

Mrežna stranica prikuplja podatke o nepersonaliziranoj adresi e-pošte tražitelja savjeta/korisnika, općim osobnim karakteristikama korisnika (spol, dob, mjesto prebivališta, obrazovanje, radna aktivnost, zdravstveni status), općim karakteristikama korisnikova kućanstva (broj članova, percepcija prihoda) te drugim dobrovoljno navedenim osobnim podacima u opisu problema zbog kojega korisnik potražuje stručni psihološki savjet. Upisom traženih osobnih podataka u za to predviđena polja upitnika na mrežnoj stranici, korisnik daje privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu pružanja usluge savjetovanja. U slučaju uskrate kojeg od traženih obveznih podataka, neće biti moguće pružiti traženu uslugu on-line savjetovanja putem ove mrežne stranice.

Svrha obrade osobnih podataka

Podatak o e-pošti korisnika nužan je kako bi se korisniku mogao dostaviti pisani psihološki savjet. Korisnicima je preporučena adresa e-pošte u obliku koji ne dopušta njihovu identifikaciju, odnosno da je nepersonalizirana. Ostali osobni podaci koji se prikupljaju uz pomoć unaprijed postavljenih pitanja služe boljem shvaćanju konteksta problema zbog kojeg se korisnik obraća za savjet te radi statističke analize obilježja korisnika usluge. Temeljem tih odgovora također nije moguće identificirati korisnika.

Zakonitost obrade osobnih podataka 

Pružanje usluge on-line savjetovanja nije izvršavanje dužnosti tijela javne vlasti, već dodatna pogodnost građanima mlađe dobi. Podaci se daju dobrovoljno i nužni su za pružanje usluge, stoga se prikupljaju na zakonitoj osnovi u skladu s člankom 6., stavak 1., točka b. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Podaci se pohranjuju na razdoblje od tri godine, odnosno do završetka trajanja važećeg Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine., u okviru kojega je razvijena mrežna stranica svejeok.hr. Nakon proteka roka (završetka projekta) podaci se izlučuju iz sustava obrade i brišu.

Kategorije primatelja podataka

Prikupljeni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama.

Prijenos u treće zemlje

Osobni podaci ne namjeravaju se prenositi međunarodnim organizacijama ili u treće zemlje.

Sigurnost obrade

U svrhu zaštite osobnih podataka uvedene su odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihova uvođenja.

Nakon provedene procjene rizika poduzete su primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima kada obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Prava korisnika

Pravo na pristup osobnim podacima

Korisnik u svakom trenutku ima pravo zatražiti informaciju o obradi svojih osobnih podataka te na pristup svojim osobnim podacima, ako se obrađuju.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Temeljem zahtjeva korisnika bez odgađanja dopunit će se ili ispraviti osobni podaci korisnika.  

Pravo na brisanje osobnih podataka

Ako korisnik to zatraži, njegovi će se osobni podaci obrisati bez odgađanja i o tome će se korisnik obavijestiti. 

Pravo na pritužbu i prigovor

Korisnik može podnijeti pritužbu ili prigovor na obradu svojih osobnih podataka. Sve pritužbe ili prigovori nastoje se obraditi u roku od mjesec dana. Ako se u roku od mjesec dana zbog bilo kojeg razloga ne uspije donijeti odluka, obavijestit će se korisnika o razlozima kašnjenja i o roku u kojem može očekivati rješavanje pritužbe ili prigovora (ne duže od dva mjeseca).

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka kada osporava točnost podataka (na razdoblje kojim se omogućuje provjera točnosti), ako je obrada podataka nezakonita, a protivi se brisanju podataka, te ako uloži prigovor na obradu, čime može ograničiti istu sve do rješavanja prigovora.

Administrativni trošak

Korisnik ostvaruje navedena prava bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška, o čemu će dobiti obavijest prije naplate.

Način ostvarivanja prava

Pri podnošenju zahtjeva korisnik je dužan dostaviti nužne podatke potrebne za njegovu identifikaciju i postupanje po zahtjevu.

Odgovori na postavljene zahtjeve za ostvarenje prava korisnika te odgovori na ostale upite i tražene informacije korisniku se dostavljaju u elektroničkom obliku, osim ako u zahtjevu korisnika nedostaje adresa e-pošte ili korisnik izričito zahtijeva dostavu odgovora putem pošte.

Promjene u pravilima o privatnosti

Provode se redovne provjere i dopune organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka kako bi se osigurala njihova adekvatna zaštita. Grad Rijeka zadržava pravo izmjene Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku, a korisnike se upućuje da ih redovito provjeravaju.

U slučaju da dopune i izmjene mogu bitno utjecati na prava i slobode korisnika, korisnici će o tome biti obaviješteni. Korisnici čiji se kontakt podatak nalazi u sustavu pohrane, obavijestit će se izravno, a korisnici čiji je kontakt podatak izbrisan, obavijestit će se putem ove mrežne stranice i/ili sredstvima javnog priopćavanja.

Upiti i komentari

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka na ovoj mrežnoj stranici korisnici se mogu obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka Grada Rijeke
na mail: gdpr@rijeka.hr
na adresu: Korzo 16, 51000 Rijeka
na broj telefona: +385 51 209 521

Prigovor Agenciji za zaštitu podataka

Ako korisnik smatra da je došlo do povrede njegovih prava, prigovor može uputiti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

Skip to content